ALACAĞIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI İÇİN ALINMASI GEREKENEN EVRAKLAR İPOTEK TEMİNAT MEKTUBU VE KEFALET

İPOTEK TEMİNAT MEKTUBU VE KEFALET

ALACAĞIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI İÇİN ALINMASI GEREKENEN EVRAKLAR

a. Banka Teminat Mektubu

b. İpotek

c. Müteselsil Kefalet taahhütnamesi,

d. Kefil Şirket ortağı değil ise eşinden alınacak Muvafakatname  

BANKA TEMİNAT MEKTUBU

Teminat mektupları, ilk defa 1927’de Bakanlar Kurulu Kararıyla Türk hukuki ve iktisadi hayatında yer almasına rağmen konuyla ilgili müstakil bir düzenleme hala mevcut değildir.

TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI

Teminat Mektubu, lehtarın muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek amacıyla banka tarafından muhataba hitaben verilen mektuplardır.

Bankanın lehine garanti verdiği, gerçek veya tüzel kişiye “lehtar”, edimin yerine getirilmesini aksi takdirde tazminat ödemeyi taahhüt ettiği gerçek veya tüzel kişiye ise “muhatap” denilmektedir.

TEMİNAT MEKTUBU TÜRLERİ

• Geçici Teminat Mektupları

• Kesin Teminat Mektupları

• Avans Teminat Mektupları

• Mahkeme ve İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları

TEMİNAT MEKTUBU

Sürelerine Göre Teminat  Mektupları

Süreli (Vadeli) Teminat Mektupları

Süresiz (Vadesiz) Teminat Mektupları

Garanti Verenin Ödemekle Yükümlü Olduğu Meblağa Göre Teminat Mektupları

Limitli teminat

Limitsiz (Üstü Açık – Ödeme Tutarı belirsiz) Teminat Mektupları

İPOTEK

İpotek aslı itibarı ile bir teminat sözleşmesidir.

Genel anlamıyla teminat sözleşmesi bir kimsenin, başkasının karşı karşıya olduğu belirli bir tehlikeyi üzerine aldığı sözleşmedir

Bu şekilde, ayni teminat sağlayan sınırlı bir ayni hak

niteliğindeki ipotek de borçlunun, kişisel olarak sorumlu olduğu, belirli bir borcun ifasının teminat altına alınması amacını güder ve alacaklıya, teminatın konusunu oluşturan taşınmazın paraya çevrilmesi suretiyle alacağını elde etme yetkisi sunar

İKİ TÜR İPOTEK VARDIR.

ANA PARA İPOTEĞİ

İpoteğin kuruluşu sırasında, teminat altına alınacak olan alacağın doğmuş ve miktarının belirli olması halinde, söz konusu alacak tutarının tapuya tescil edilmesiyle kurulan ipotek anapara ipoteğidir.

ÜST SINIR İPOTEĞİ

Miktarı belirli olmayan alacakları teminat altına almak üzere kurulan olan ipoteğe, üst sınır ipoteği adı verilir.

KEFALET

01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 585 ile 588 maddeleri arasında kefalet sözleşmesinin türleri düzenlenmiştir. TBK’da kefalet sözleşmesinin türleri 1) Adi kefalet ,

2) Müteselsil Kefalet

3) Birlikte Kefalet ve

4) Kefile Kefil ve Rücua kefil olarak sıralanmıştır.

KEFALET TÜRLERİ

Adi Kefalet

TBK m. 585 uyarınca, adi kefalette alacaklı borçluya başvurmadıkça kefili takip edemez.

Müteselsil Kefalet

TBK m. 586 uyarınca, kefil müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse, alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir.

Birlikte Kefalet

TBK m. 587 uyarınca, birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil oldukları taktirde, her biri kendi payı için adi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur.

Kefile Kefil ve Rücua Kefil

TBK m. 588 uyarınca, alacaklıya kefilin borcu için güvence veren kefile kefil, kefil ile birlikte adi kefil gibi sorumludur.

Kefalet sözleşmelerinde dikkat edilecek en önemli husus eşin rızasıdır.

Borçlar kanunun MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Diyerek kefalette eş rızasını aramaktadır. Ancak bu kanunda yapılan ekleme ile Ek fıkra: 28/3/2013-6455/77 md.) Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz. Denilerek bu hüküm biraz yumuşatılmıştır.

Buna göre bir kişi kendi şirketine kefil olması durumunda eş rızası aranmayacaktır. Av. Sedat ÖZŞAHİN